Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem Genesis Erhverv og kunden, hvorfor det anbefales, at du som kunde læser betingelserne grundigt igennem.
Køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftligt accept fra begge parter, kan forretningsbetingelserne fraviges.

1. Generelt

Genesis Erhverv er en Erhvervsservice, der hjælper dets kunder med at få styr på administrationen.

2. Produktet

2.1 Genesis Erhverv leverer erhvervsservice til små og mellemstore virksomheder.

2.2 Genesis Erhverv bistår kunden med vejledning og afvikling af alt administrativt arbejde samt rådgivning.

3. Reklamation

Genesis Erhverv yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af det udførte arbejde. Reklamationer indgivet efter fristforløbet faktureres særskilt.

4. Samarbejde og proces

Alt samarbejde bygger på tillid og troen på at vi kan udfører arbejdet effektivt og kompetent derfor start vi naturligvis arbejdet med et møde hvor vi går igennem det arbejde du ønsker vi skal lave for dig.

4.1 Indledende møde hvor vi gennemgår de ønskede arbejdsopgaver som du ønsker vi skal udfører.

4.2 Vi laver et udkast til aftale som sendes til kunden. Aftalen vi indeholde et estimat på antal timer for arbejdets udførselse.

4.3. Hvis kunden finder aftalen i orden, godkender kunden aftalen hvorefter arbejdet kan igangsættes.

4.4 Har kunden ændringer til aftalen laver vi en ny og arbejdet kan starte.

4.5 Den indgåede aftale kan altid tages op til revision – ændringer og tilføjelser.

4.6 Det påhviler kunden at levere materialer/bilag til arbejdets udførelse.

4.6 Arbejdet kan udføres på kunden adresse og/eller hos Genesis Erhverv alt efter kundens ønsker.

4.7 Diverse ad hoc/engangsopgaver udføres til vores timepris efter en skriftlig ordre fra kunden jævnfør punkt 7.5 og 7.6.

5. Ophavsret

Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder Genesis Erhverv. Genesis Erhverv må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 Genesis Erhverv kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

6.2. Genesis Erhverv kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

6.3 Kundens erstatningskrav over for Genesis Erhverv kan under ingen omstændigheder overstige summen af de betalinger der er foretaget for de seneste 6 måneders ydelser. 

Det samme gælder ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af Genesis Erhverv.

Retter en registreret et erstatningskrav direkte mod Genesis Erhverv, har Genesis Erhverv desuden ret til at søge regres, således at Genesis Erhverv i intet tilfælde betaler erstatning i videre omfang end angivet.

6.4 Genesis Erhverv kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens IT systemer har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer af anden karakter.

6.5 Såfremt Genesis Erhverv har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer kan Genesis Erhverv ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl.

6.6 Genesis Erhverv kan ikke drages til ansvar såfremt de er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridske ting.

6.7 Genesis Erhverv kan ikke drages til ansvar såfremt kundens IT systemer hackes eller der af anden art kommer uautoriserede personer ind på kundens IT.

6.8 Såfremt Genesis Erhverv byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves forholder Genesis Erhverv sig retten til, at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves.

7. Betaling og priser

7.1 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms.

7.2 Alle ydelser faktureres ved udgangen af måneden.

7.3 Vore betalingsbetingelser er 7 dage fra faktura dato.

7.4 Alt arbejde fra Genesis Erhverv vil først blive igangsat, når der foreligger en godkendt service/samhandelsaftale.

7.5 Almindeligt rutine kontorarbejde herunder bogføring faktureres med 329,- DKK + moms pr. time.

7.6 Rådgivning faktureres ved 779,- DKK + moms pr. time.

7.7 Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.

7.8 Det skal fastslås, at manglende rettidig betaling af fakturaen betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved Genesis Erhverv har ret til at stoppe opgavens udførsel, samt at sætte eventuelle services på hold samt fakturer udestående beløb.

8. Bindingsperiode samt opsigelse

8.1 Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler.

8.2 Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 1 måneds varsel til den sidste hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag.

8.3 Opsigelse skal ske skriftligt til info@Genesiserhverv.dk for frigørende virkning.

9. Andet

Genesis Erhverv er berettiget til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale.

10. Ændringer

Genesis Erhverv er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet.

Såfremt betingelserne ændres vil kunden blive informeret om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 21 dage har mulighed for, at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

11. Force majeure

Hverken Genesis Erhverv eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet, herunder nøglepersoners sygdom eller død.

12. Værneting

Eventuelle tvister og uoverensstemmelser vil blive afgjort efter dansk ret med værneting i Holstebro Byret.

GENESIS ERHVERV

1. juni 2021

GENESIS ERHVERV

Hvordan kommer du/vi i gang?

KONTAKT os ved først kommende lejlighed – jo før jo bedre!

KONTAKT information

GENESIS ERHVERV

info@GenesisErhverv.dk

Tlf. +45 40 36 42 85

Parkvænget 2,
DK-7900 Nykøbing Mors
Cvr. 37507999

Ring eller skriv til os